Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Οι οικονομικοί φορείς που παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή διαθέτουν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας:

  1. Εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών και
  2. καταχωρούν τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία, των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 (Β’ 6317) και A.1077/19-05-2023 (Β’ 3469) κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών και του ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών εδώ