PYLON HRM

PYLON HRM

Το ολοκληρωμένο και πλήρως αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας και Hr για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών.
Μια Εξελιγμένη εφαρμογή για την παρακολούθηση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης σας, πλήρως εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Gdpr.

PYLON HRM

◦ Πλήρης διαχείριση και Επεξεργασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυτόματη ενημέρωση τους μέσω Internet. Δυναμική δημιουργία, επεξεργασία, παραμετροποίηση συμβάσεων με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

◦ Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών

◦ Πλήρης Κάλυψη κάθε είδους Απασχόλησης – Ειδικές Κατηγορίες. Το μοναδικό πρόγραμμα της αγοράς που καλύπτει πλήρως τη Μισθοδοσία κάθε είδους επιχείρησης και κάθε είδους εργαζόμενου όπως:

◦ Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, συνταξιούχοι, μαθητεία ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ, ελεύθεροι επαγγελματίες

◦ Κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων (π.χ. επαγγελματίες με ΙΚΑ, καλλιτέχνες, φασόν, μέλη ΔΣ, διαθεσιμότητα κλπ.)

◦ Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία με δυνατότητα υπολογισμού των βασικών & νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και ταυτόχρονη εμφάνιση των πινάκων αμοιβών και των κειμένων των συμβάσεων τη στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) της εφαρμογής.

◦ Υπολογισμός της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:

I. Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων, αυτόματος προσδιορισμός αποδοχών με αναγωγές τόσο των κανονικών όσο και των πρόσθετων αποδοχών, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός αναδρομικών, πλήρης κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ με τριπλό τρόπο, αδειών, ασθενειών, λοχείας, διαθεσιμότητας, απουσιών, επιδομάτων αποζημιώσεων).

II. Παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη (πολιτικές αποδοχών, υπερωριών ανά εταιρία - υποκατάστημα - εργαζόμενο, απεριορίστων υπολογισμών προκαταβολών με βάση τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ή τις ώρες εργασίας, δημιουργία ταμείων από τον χρήστη, δημιουργία κρατήσεων, παροχών, δανείων, φόρου, αδειών)

◦ Μαζικός υπολογισμός Μισθοδοσίας.

◦ Μαζική παρακολούθηση των εταιρειών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων, χρηστών. Διαχείριση και υπολογισμός της μισθοδοσίας ξεχωριστά για κάθε εταιρία είτε ανά υποκατάστημα είτα ανά τμήμα απασχόλησης. Μαζική ενημέρωση σταθερών και μεταβλητών δεδομένων μισθοδοσίας.

◦ Πληρότητα Εκτυπώσεων – Σύγχρονα Εργαλεία Σχεδίασης & Παραμετροποίησης

◦ Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής Άσκησης, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λπ.)

◦ Υπερσύγχρονα εργαλεία όπως Report Generator & Query Builder για την δημιουργία εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

◦ Δυνατότητα μαζικών ενεργειών. Δυνατότητα για μαζικές μεταβολές μισθών, τρόπου υπολογισμού ΦΜΥ, μαζική εισαγωγή αδειών.

◦ Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου υπολογισμού φόρου, υπερωριών και προσαυξήσεων.

◦ Δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ

◦ Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία

◦ Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες

◦ Πλήρης Κοστολογική Ανάλυση Δεδομένων.

◦ Σύστημα ομάδας 9 ΕΓΛΣ. Πλήρες σύστημα κοστολόγησης, ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.

◦ Time Management

◦ Σύστημα ωρομέτρησης, Δυναμική διαχείριση ωραρίων εργασίας, Ορισμός και παρακολούθηση προγράμματος ωρομέτρησης, Παρακολούθηση παρουσιολογίου.

◦ Διαχείριση ωραρίων εργασίας και βαρδιών και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών. Δυνατότητα καταγραφής κινήσεων εργαζομένου και

◦ Αντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιών. Επιπλέον δυνατότητα παραμετροποίησης των δεδομένων της βάρδιας και σύνδεση αυτών με αποδοχές κατ' επιλογήν του χρήστη.

◦ Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Υπερσύγχρονος μηχανισμός διαχείρισης χρηστών, ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη, προειδοποιητικά και απαγορευτικά μηνύματα ασφαλείας.

◦ Ενημέρωση του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων) από την πιο απλή μέχρι την πιο εξειδικευμένη περίπτωση (καταχώρηση ΑΦΜ, υπολογισμός μισθών, καταχώρηση ασφαλιστικών στοιχείων ΚΑΔ, Κ.Π.Κ., διάκριση υπερωριών, υπόλοιπα αδειών, Προσωρινή – Οριστική ΦΜΥ κ.λπ.)

◦ Ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη. Πλήρης διαχείριση ενεργειών των χρηστών και καταγραφή αυτών με πληροφορίες για την κάθε κίνηση τους.

◦ Επεξεργασία και παρακολούθηση ανθρώπινου δυναμικού

◦ Πλήρης διαχείριση βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία. Σύγχρονο  εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία πρότυπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.

◦ Δυναμική αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με διαχείριση συνεντεύξεων.

◦ Ημερολόγιο συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με την μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης.

◦ Αξιολόγηση - επιδόσεις προσωπικού. Παρακολούθηση της πορείας των υποψηφίων και εργαζομένων και αξιολόγηση αυτών με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας ερωτηματολογίων με πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα βαθμολόγησης από τον χρήστη. Παρακολούθηση σταδιοδρομίας & εξέλιξης των εργαζομένων και επιπλέον σύστημα αξιολόγησης τους μέσω δημιουργίας και επίτευξης στόχων.

◦ Οργάνωση ζήτησης εργασίας. Πλήρης διαχείριση αγγελιών & ΜΜΕ με δημιουργία προτύπων και σύνδεσης τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων.

◦ Διαχείριση & Επεξεργασία Οργανογράμματος

◦ Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.

◦ Δυναμική διαχείριση - Πολιτική Αδειών

◦ Προγραμματισμός αδειών με δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων και αυτόματης μεταφοράς τους στις μισθοδοτικές περιόδους

◦ Μαζική εισαγωγή αδειών των εργαζομένων με αυτόματο υπολογισμό των εργασίμων ημερών και αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων

◦ Μαζική μεταβολή ημερών άδειας ανά έτος των εργαζομένων

◦ Υπόλοιπα Αδειών. Ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος και με επιπλέον δυνατότητα παραμετροποίησης τους

◦ Ανάλυση αδειών

◦ Πλήρης διαχείριση και παραμετροποίηση όλων των τύπων αδειών (εκλογική, συνδικαλιστική, γάμου, τέκνων, φροντίδας παιδιού, φοιτητική αναπήρων, λουτρών κλπ.)

◦ Αυτόματη τήρηση του βιβλίου αδειών και δυνατότητα εκτύπωσης του

◦ Εκτύπωση άδειας άνευ αποδοχών

◦ Εκτύπωση Παρουσιολόγιο - Απουσιολόγιο

◦ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανταμοιβών

◦ Πολιτική ανταμοιβών

◦ Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών, υπερωριών, ασθενειών, αδειών, Πολιτική & Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης προκαταβολών.

◦ Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των πρόσθετων αποδοχών είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο καθώς και εκτύπωσης των αποδοχών ανά εργαζόμενο.

◦ Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους

◦ Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής υπερωριών. Πλήρης και μαζική διαχείριση υπερωριών, αργιών και νυχτερινών.

◦ Μαζική εισαγωγή ασθενειών των εργαζομένων και αυτόματη μεταφορά τους στις περιόδους.

◦ Υπόλοιπα ασθενείας. Εκτύπωση πλαφόν ασθενείας με ενσωματωμένες όλες τις συνθήκες που ισχύουν από την εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία.

◦ Μαζική εισαγωγή προκαταβολών των εργαζομένων και αυτόματη μεταφορά τους στις καρτέλες των εργαζομένων.

◦ Δυνατότητα εκτύπωσης των προκαταβολών ανά εργαζόμενο

◦ Πολιτική Μισθών. Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής μισθών με επιπλέον επιλογές μαζικής μεταβολής αυτών (ΦΜΥ – Μισθού) όπως και στοιχεία ιστορικότητας των νομίμων ή των συμφωνηθέντων αποδοχών.