Υποχρεωτική Αναγραφή QR code στα τιμολόγια από 01/01/2024 – Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 * από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί.

Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.

Η παραπάνω διάταξη προϋποθέτει τη διαβίβαση του παραστατικού να προηγείται από την παράδοση του στον λήπτη (Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο).

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με αναβάθμιση σε τελευταία έκδοση του προγράμματος και εν συνεχεία τροποποίηση των φορμών των παραστατικών.