Εγγραφή Λογιστή στο Epsilon SMART & Εξουσιοδότηση. (Λογιστική)