Δικηγορικά Γραφεία

Εκδόσεις

Themida

Μία λογιστική εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για δικηγόρους και συμβολαιογράφους με έτοιμα πρότυπα και παραμετροποίηση για εύκολη και άμεση χρήση. Έκδοση παραστατικών με αυτόματη δημιουργία λογιστικών εγγραφών, καταχώρηση δαπανών και υπολογισμός ΦΠΑ. Δυνατότητα εύκολης ανταλλαγής δεδομένων με συνεργαζόμενο λογιστή.

Tax System 5 Estate

Εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικών αξιών και γεωγραφικού εντοπισμού ακινήτων με χρήση χαρτών. Διαθέτει όλα τα έντυπα για το αντικειμενικό και μεικτό σύστημα υπολογισμού καθώς και ΑΑ Γης.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search